Top 10: Blogger Hairstyles

Top 10: Blogger Hairstyles

45 14199

 photo ScreenShot2013-04-01at75017PM_zps73455a70.png

 In this post, I ranked my favorite fashion bloggers by their hairstyles. However, I’m not including some crazy, special hairstyles, just the way these bloggers wear their hair at day. Most  bloggers don’t change their hairstyle often (neither do I), so this makes it a particular part of their look.
 
В този пост класирах моите любими модни блогъри според техните прически. В класацията не съм включвала луди или специални прически, а просто начинът, по който блогърките носят косите си всеки ден. Повечето не променят прическата си често (аз също), така че това я прави „запазена марка“ от  външния вид.
 
10. Denni Elias from ChicMuse
 photo 67209_457284781006343_228741522_n_zps22a5f706.jpg
Denni has an amazing long black hair. I can say that the bun, black eyeliner and red lipstick are her thing. This type of bun doesn’t look good on everyone (I can’t imagine myself going like that) but Denni looks fantastic with it!
 
Дени има невероятна дълга, черна коса. Мога да кажа, че кокът, черната очна линия и червеното червило са нейна запазена марка. Точно този висок кок не стои добре на всеки (аз лично не си се представям), но на Дени й стои страхотно!
 
9. Jessica R. from Hapa Time
 photo 524019_457285127672975_1476642281_n_zpsf4749196.jpg
Jessica wears her hair wavy, on the one side. Her hair always looks  very casual, like she didn’t do any effort to get this hairstyle. But, well, I’m sure she did, she looks amazing!
 
Джесика носи косата си чуплива на една страна. Нейната коса винаги изглежда много небрежно, сякаш не е положила никакво усилие, за да постигне тази прическа. Изглежда невероятно!
 
8. Juliett Kaczynska from MafFashion 
 photo maffashion_11aa_zps534bab7b.jpg
Juliett has that really trendy ombre effect on her hair, from dark blonde to light blonde. She wears her hair straight or wavy, I think I’ve never seen her with pony tail or bun, or maybe very rare.
 
Юлиет има изключително модерния омбре ефект на косата си, от тъмно русо към светло русо. Тя носи косата си права или на вълнички, мисля че никога не съм я виждала с опашка или кок, или може би много рядко.
 
7. Nicole Warne from Gary Pepper 
 photo 67804_457285051006316_107670625_n_zpsac60f5aa.jpg
I love Nicole’s wavy pony tail! She wears her hair wavy almost aways, looks great like that!
 
Никол често носи косата си на вълни и много ми харесва, когато я върже на опашка с един кичур отпред. 
 
6. Annabelle Fleur from Viva Luxury
 
 photo 164245_457284727673015_1115817277_n_zps98c2a599.jpg
The sunny girl from California, Annabelle always has this casual wavy hairstyle. She once posted on her blog „my curl confession“ or the key to get this beautiful hairstyle. It suits her style perfectly!
 
Слънчевото момиче от Калифорния, Анабел винаги е с небрежни вълни. Веднъж Анабел публикува в блога си „my curl confession“ или ключът към постигането на тази хубава прическа. Вързва се перфектно със стила й.
 
5. Julie Sarinana from Sincerely, Jules
 photo 7fam2_zpsadbb8697.jpg
Jules is also a fan of the ombre effect. Unlike Juliett who has dark root hair and more blonde, Jules is more brunette. Lovely!
 
Джулс също е фен на омбре ефекта. За разлика от Юлиет, която има тъмни корени и повече русо, Джулс е по-скоро брюнетка.   
 
4. Jane Aldridge from Sea of Shoes
 
 photo 483764_457285464339608_999842661_n_zpscd87dc84.jpg
The red hair gives Jane foxy look. She looks both sexy and cute and her hairstyle and color look great on her.
 
Червената коса придава на Джейн секси- закачливо излъване. Прическата и цвета на косата много й отиват.
 
3. Blair Eadie from Atlantic-Pacific
 photo 6317_457284557673032_1552896742_n_zpsb74707d7.jpg
Blair very often makes this type of bun that I adore so much. It looks easy to make it, but it’s not. I know this from my personal experience, I’ve tried to make this bun on my hair but I didn’t succeed. Blair also wears her hair free and straight, well she looks pretty in both ways.
 
Доста често Блеър се появява на снимките с този кок, който много харесвам. Изглежда лесно да го направиш, но не е. Знам това от личен опит, опитвала съм да си правя тази прическа, но безуспешно. Блеър също носи косата си пусната и права, отива й и по двата начина.
 
2. Chiara Ferragni from The Blonde Salad
 photo 483205_457284617673026_879615880_n_zps1c7e13d0.jpg
Chiara has no bad hair day. Actually, she is one of the few bloggers who change their hairstyle often. We’ve seen her with straight hair, curly hair, pony tail, bun and many other different hairstyles. But Chiara’s hairstyle that I like the most is the casual wavy hair. Chiara admits that most of the times her hair looks amazing because it’s touched by pros, not by herself. Anyway, looks fantastic!
 
Киара няма ден с лоша прическа. Всъщост, тя е една от малкото блогъри, които сменят прическите си често. Виждали сме я с права коса, къдрава коса, опашка, кок и много други прически. Но, най-много ми допада, когато косата й е с небрежни вълни. Киара признава, че повечето пъти, когато косата й изглежда невероятно е защото е правена от професионалисти, а не от нея самата. И все пак изглежда фантастично.
 
1. Kristina Bazan from Kayture
 
 photo 530217_457285274339627_307336219_n_zps4c111504.jpg
The first place in my chart is for Kristina and her blonde waves. She likes wearing her hair free, straight or wavy. The hairstyle that I like the most of Kristina’s is the one on the photo- wavy hair on one side. In one of her videos on Youtube, where she gives hair advices, Kristina admits that she washes her hair everyday. She also mentioned that she’s not a person who likes spending 2 hours a day making her hair and after washing it, it takes her 10 minutes to make the easiest hairstyle, she just applies some products to get volume. Well, I don’t know how much time really it takes her, to get her hair done, but she always looks stunning!
Do you agree with me who’s your number one?
 
Първото място в моята класация е за Кристина и нейните руси къдрици. Тя обича да носи косата си свободно, права или на вълни. Прическата на Кристина, която харесвам най-много е тази на снимката- на вълни и на една страна. В едно от клипчетата си в Youtube, където дава съвети за коса, Кристина признава, че мие своята всеки ден. Тя също споделя, че не е от хората, на които им харесва да прекарват 2 часа на ден за прическа, и че след като измие косата си й отнема 10 минути, за да си направи прическа- просто нанася някои продукти за обем. Е, не знам колко време наистина й отнема, но косата на Кристина винаги изглежда блестящо!
Съгласни ли сте с мен, кой е вашия номер едно?

SIMILAR ARTICLES

0 3620

0 3866

1 4713

3 4221

45 COMMENTS

  1. It’s funny how I was thinking about the fact that this kind of post should be made once and tadaaam! You did it!
    thank you darling!

    (I would have add karla’s closet at this perfect as well… just a suggestion of course^^ )

  2. This is a truly fun post! I loved it so much, and so nice how you talk about other Bloggers. You are right, most times Bloggers won’t change their hairstyle, but it’s great when they do – it’s nice when you are known for a signature hairstyle. xx

  3. I found your blog when I was looking for a different sort of information but I was very happy and glad to read through your blog. The information available here is great
    Got issues with your dull or short hair and want to beautify them elegantly? Try out the exciting variety of hair extensions and lace wigs such as lace front wigs offered by Moklox today! Human Hair Wig,lace front wigs,Full Lace Wigs Follow this link and get more information and tips and collect hair styling machine with low cost. http://www.moklox.com/

  4. Wish to be more confident as well as trendy without having changing ones original hair do, below your locks wigs will let you accomplish ones ambitions. Just try out one more suitable hair do to offer time to to be able to lure people’s eyes as well as indicate yourself once you enroll in functions or maybe employ a holiday. May be you’ll probably be and so sexy, sweet, elegant or maybe neat once you wear your favorite wig in which beyond your imagination. Thus simply undertake it, you will get the result, We hope you can like another hair do.

Leave a Reply