I have Instagram since 2012- I like trying new apps and once Instagram got popular I didn’t hesitate time to create a profile there and upload tons of pictures. At the begging I was using the app just for personal use.. and for the great filters- looking back at some of my first pictures, I see that I used to upload really everything.

Back then I already had my blog, but my Instagram account wasn’t connected to the blog in any way. I must say that through the years, I really underestimated Instagram- I’ve spent much more time in promoting my blog in Facebook and in any other ways, but not through Instagram.

In the meantime, many bloggers turned their Instagram profiles into business. There are also many people on this social media who don’t even have blogs and basically turned their Instagram accounts into profitable businesses.

Well, wheather you’d like to promote something in Instagram or you’re a blogger who wants to attract more readers to her/his site- it’s super important to have a lot of followers. I must say that according to my statistics, once I grew my followers, Intagram became my main social media and some days Instagram is my main source of traffic.

 

Имам Инстаграм от 2012- обичам да пробвам нови приложения и веднага, когато Инстаргарм стана известен го изтеглих и започнах да качвам стотици снимки. В началото Инстаграмът ми беше за лично ползване… и за невероятните филтри- разглеждайки първите снимки, които съм публикувала виждам, че съм качвала наистина всичко.

Още тогава имах блога си, но Инстаграм не беше свързан с него по никакъв начин. Трябва да кажа, че през годините доста подценявах тази социална мрежа- прекарвах много повече време промотирайки блога си във Фейсбук и по други начини, но не и чрез Инстаграм.

През това време, доста блогъри превърнаха Инстаграм профилите си в бизнес. Има и доста хора, които дори нямат блогове и превърнаха тази социална мрежа в печеливш бизнес.

Няма значение дали сте блогър, който иска да привлече повече читатели в блога си или искате да промотирате нещо друго в Инстаграм- за целта ви трябват много последователи. Трябва да призная, че гледайки статистиките на блога, от когато увеличих последователите си в Инстаграм, той се превърна в основната ми социална мрежа и в някои дни дори е най-големият източник на трафик към блога.

 photo instagram_zpsptz3oykv.gif

So, how do you attract new followers?

Let’s get to the point of how I personally found a way to attract real followers to my Instagram. While, some people just choose the easy way by buying some Instagram followers (as many websites offer that), I find that pointless- the followers you’d buy are just a number, they are fake- they are not active, they won’t like or comment, they won’t visit your blog. And most of all, your real followers would probably notice that you bought them (at least, I do notice)- 5000 followers in a month is possible, but over a night is a little awkward, right?

So, we already know that having a lot of followers is important, but if you’re not a celebrity or super popular fashion blogger that has been on the cover of Vogue and everyone knows about, you’d know that gaining followers is kinda hard, even if the quality of your pictures is really high. And that’s because, first of all you’re not a famous person- this means that a lot of people can’t find you, because they haven’t heard of you. So, what can you do about it? You will have to find them. My methods include “work”, but are worth it, as back in November I had 700 followers and now I have over 25,000 and by the end of the year I must have over 50,000.

 

А, как да привлечете нови последователи?

Сега ще ви разкажа как аз намерих начин да привличам истински последователи в Инстаграм. Има доста хора, които избират лесния начин купувайки Инстаграм последователи (доста сайтове вече предлагат това), но аз го намирам за безсмислено- последователите, които ще купите са само число, те са фалшиви- не са активни, няма да харесват или коментират снимките ви или да посетят блога ви или да купят продукта ви. И най-вече, истинските ви последователи ще забележат, че сте ги купили (аз поне забелязвам) – 5000 последователи за месец е възможно, но 5000 за една нощ е малко странно, нали?

Вече знаем, че да имате много последователи е важно, но ако не сте звезда или супер известна блогърка, която е била на корицата на “Vogue” и всички са чували за нея, тогава ще знаете, че да увеличите последователите си е доста трудно, дори и снимките ви да са с високо качество. И това е така, защото не сте известна личност- много хора няма да ви намерят, защото не са чували за вас. И какво да направите? Вие ги намерете. Моите техники изискват “работа”, но си заслужава, като се има предвид, че през ноември имах 700 последователи, а сега имам над 25,000, до края на годината се очертава да имам над 50,000.

 photo get followers in instagram_zpsrujmfg2h.gif

There are a few ways to attract followers:

1.Write comments under your favourite bloggers and celebrities pictures

Write what you think of the picture. No need to add annoying phrases like “new fashion blogger here CHECK ME OUT”, just simply appear in the comments in as many pictures as possible. People are actually curious and do check other people’s profiles. If your profile picture is interesting- even better. Chose something catchy that will make people click on your profile. Once they check your Instagram, if they find it beautiful, they will follow.

Ето, няколко начина да привлечете последователи:

1.Пишете коментари под снимките на любимите ви блогъри и звезди

Напишете какво мислите за снимката. Няма нужда да пишете досадни фрази като “нов моден блог! ПОСЛЕДВАЙТЕ МЕ!” . Идеята е просто да се появите в коментарите на колкото може повече снимки. Хората всъщност са доста любопитни и разглеждат профилите на другите по-често от колкото си мислите. Ако профилната ви снимка е интересна още по-добре. Изберете някаква привличаща снимка, която ще кара хората да отворят профила ви. Когато го разгледат, ако сте им симпатични ще имате нов последовател :)

 

2.Write comments to their followers

You can also search for new bloggers and other inspirational people in the comment sections and check their profiles. Write them a comment, give them a like and you will be surprised how many of them would return it. And again, if they find you inspirational they will follow you. Actually, that’s also a great way for you to discover new cool blogs and people and keep it touch with them.

2.Пишете коментари на техите последователи

И вие може да търсите нови блогове и други вдъхновяващи хора в коментарите и да разглеждате техните профили. Ако ви харесват напишете им коментар, харесайте им снимките и дори може да ги последвате- ще бъдете изненадани колко много хора всъщност отвръщат. И пак, ако намират профила ви за вдъхновяващ ще ви последват. Всъщност, това е и страхотен начин да откриете нови блогове и хора и да поддържате контакт с тях.

 

3.Use the right #hashtags

Instagram’s power are the hashtags- they help people with your interest find you. If your profile is fashion connected then use hashtags such as #fashion #fashionblogger #style and etc. There are a few apps that can show you the most popular hashtags in Instgarm and you can also copy and paste from there.

3.Използвахте правилните #хаштагове

Силата на Инстаграм са хаштаговете- те помагат на хората с вашите интереси да ви открият. Ако профила ви е за мода използвайте хаштагове #fashion #fashionblogger #style Има няколко приложения, които показват кои са най-търсените хаштагове в Инстаграм и може да ги копирате и от там.

 

4.Give likes

Sometimes is enough to just like a few pictures. Again, if they don’t follow you, they will at least like back your pics, which is also a good thing. Some people do the follow-unfollow random people thing, but I tried it and I must say that it’s not working. You gain 70 followers today and you will lose 65 tomorrow…and 5 more the next day- people hate these games.

Well, from these first 4 things said the conclusion is one: make people notice you.

4.Раздавайте харесваня

Понякога е достатъчо просто да харесате няколко снимки на някой човек. Ако не ви последват, то поне ще харесат и вашите снимки, което пак е добре. Това работи за харесванията, но не и за следването. Някои хора пробват с последване и изтриване на случайни хора (follow-unfollow), но това не работи. Ще направите 70 последователи днес и ще загубите 65 утре… и още 5 други ден- хората не обичат тези игрички.

От 4-те казани неща до тук заключението е едно: накарайте хората да ви забележат.

 

5.Return the favor

There are other people who just like you are looking for new bloggers and of course followers. Check out who is commenting and liking your pictures and return the favor. Also, see who is following you and if you really like their profiles follow them back. But, you must know that many people in Instagram don’t really care about you and would only follow you, because they expect you to follow them back,. That’s why my principles are not to follow back, if I don’t really like them. And that’s obviously cool as I have 25,000 followers and follow just 1000, which means that you don’t have to even follow back- if people like you, they will stay.

5.Върнете услугата

Има други хора, които точно като вас търсят нови блогове и разбира се последователи. Проверявайте кой коментира и харесва снимките ви и върнете услугата. Също така вижте и кой ви следва и само ако профилите им ви харесват ги последвайте обратно. И все пак знайте, че в Инстаграм на доста хора, не им пука за вас и ще ви последват само, защото очакват да ги последвате и вие, затова моя принцип е да не ги следвам обратно, ако не ми харесват. И явно е ок, защото в крайна сметка имам 25,000 последователи, а съм последовател само на 1000, което означава, че който ви харесва наистина ще остане без да очаква нищо от вас.

 

6.Keep uploading great content

After all, the people who chose to follow you and stay your followers really liked what you’re posting. You can write millions of comments and follow millions of people, but they won’t stay your followers, if they don’t really find you inspirational.

6.Направете профила си невероятен

В крайна сметка, хората, които са избрали да ви следват и да останат ваши последователи наистина харесват какво публикувате. Подбирайте снимките, които качвате. Защото може да напишете милиони коментари и да последвате милиони хора, но ако не ви намират за вдъхновяващи няма да ви последват и да остнат.

 

These are a few ways to attract new followers to your Instagram. As you can see my methods don’t include any magic, lies or quackery. Just keep up the good work and treat your followers as people, not as numbers. Good luck!

Oh, and don’t forget to follow me in Instagram- @martinamanolcheva :D

 

Това са няколко начина да привлечете последователи във вашия Инстаграм. Както виждате моите методи не включват магия, лъжа и шарлатанство. Просто продължавайте с добрата работа и се отнасяйте към последователите си като към хора, а не като към бройка. Успех!

А, и не забравяйте да ме последвате в Инстаграм- @martinamanolcheva :D

SIMILAR ARTICLES

32 COMMENTS

Leave a Reply